Asset Publisher Asset Publisher

Ruszamy z unijnym projektem ochrony gatunków i siedlisk…

28 września br. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w imieniu beneficjenta – PGL Lasy Państwowe, podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”.

 

Projekt ten jest czwartym przedsięwzięciem Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, które otrzymało wsparcie ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. W odróżnieniu od trzech już realizowanych projektów, służących adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu, ma on charakter ściśle przyrodniczy. Jego celem jest poprawa stanu ochrony cennych gatunków i siedlisk, występujących na obszarach Natura 2000, a jednocześnie znajdujących się na terenach zarządzanych przez PGL LP.

Realizacja projektu będzie odbywać się w tych miejscach, dla których istnieją zatwierdzone dokumenty zarządcze: plany zadań ochronnych, plany ochrony lub plany urządzenia lasu –  regulujące zasady prowadzenia zabiegów ochronnych dla tych obszarów. Działania, które będą wykonywane przez nadleśnictwa, wynikają wprost z tych dokumentów oraz są niezbędne do zachowania gatunków i siedlisk we względnie niezmienionym stanie lub też służą poprawie stanu ich ochrony.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem ponad 13 tys. ha.  Jego realizacja pozwoli na ochronę około 30 gatunków oraz ponad 30 typów siedlisk, przede wszystkim na zachowanie ich naturalnego charakteru i różnorodności biologicznej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

 

Wartość projektu
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 220 366,48 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 23 206 997, 57 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 430 639,54 zł

 

Nadleśnictwo Międzychód jest jednym z blisko 100 nadleśnictw, które biorą udział w projekcie. Zadania ochronne, które będą realizowane na naszym terenie polegać będą na:

- usuwaniu nalotów drzew i krzewów w celu utrzymania otwartego charakteru zbiorników wodnych (działanie ochronne dla kumaka nizinnego),

- usuwaniu powstającej w trakcie wykonywania zabiegów gospodarczych biomasy w formie obumarłych konarów, gałęzi, czubów i pozostałości potrzebieżowych poza płat siedliska przyrodniczego (działanie ochronne dla sosnowych borów chrobotkowych).

Planowana kwota na realizację tych zadań na terenie Nadleśnictwa Międzychód to 31 500 zł netto.